เมืองฮ่วมใจ๋ MIDL for Inclusive Cities 2020
18010
post-template-default,single,single-post,postid-18010,single-format-standard,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

เมืองฮ่วมใจ๋ MIDL for Inclusive Cities 2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เมืองฮ่วมใจ๋ MIDL for Inclusive Cities 2020” โครงการ “เมืองฮ่วมใจ๋” เมืองสร้างคน คนเปลี่ยนเมือง เพื่อให้เมืองเป็นของทุกคน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 โดยการสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส.) มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนาแกนนำเด็กเยาวชนให้สามารถออกแบบ และร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเพื่อประโยชน์ของคนที่อาศัยในเมืองทุกคน

กระบวนการเน้นให้เด็กเรียนรู้พลเมืองรู้เท่าทันสื่อ MIDL Skill เครื่องมือเรียนรู้เมือง โดยมองเมือง วิเคราะห์ภาพรวมเมือง และเชื่อมโยงความเป็นพลเมือง เด็กได้สำรวจเมืองแม่สาย วิเคราะห์จุดแข็ง มองปัญหาในชุมชน สำรวจสื่อในชุมชน และร่วมกันออกแบบกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง แล้วกลับมามองชุมชนของตนเอง วิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์กับวิถีชีวิต เพื่อออกแบบโครงการของตนเอง

การอบรมครั้งนี้ จัดกระบวนการโดยกลุ่มครูเมืองฮ่วมใจ๋ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 80 คน ซึ่งมาจากกลุ่มยากลำบากและกลุ่มในเมือง ใน 7 โรงเรียน 1 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา โรงเรียนบ้านแม่ตะละ โรงเรียนบ้านป่าคาแม่เงิน โรงเรียนบ้านแม่จัน โรงเรียนบ้านปางขอน โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ติดตามและให้กำลังใจ กลุ่มแกนนำเด็กเยาวชน และกลุ่มคุณครู เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเมืองเชียงรายได้ที่ เมืองฮ่วมใจ๋ MIDL for Inclusive Cities 2020

No Comments

Post A Comment