คู่มือกิจกรรม
-1
archive,category,category-73,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

คู่มือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเครือข่ายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูประจำการและนักศึกษาครูจังหวัดอุดรธานีเพื่อพัฒนาสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของผู้เรียน โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือDownload ...

เพลงชุด เด็กปฐมวัยเท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับเด็กช่วงอายุ 3-6 ขวบ เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กด้วยเพลงและท่าเต้นง่าย ๆ เนื้อร้อง/ทำนอง : ดร.แพง ชินพงศ์ เพลง หยุดคิดถาม https://youtu.be/2YOg9d2_qx8 เพลง อย่าเล่นนานๆ https://youtu.be/iCdpEf263VA เพลง ออกไปเล่น https://youtu.be/Ui7pynhwKNQ เพลง ออกไปเล่นสำหรับคุณครู https://youtu.be/Yk8XZgRkDVI ...

ชุดกิจกรรมการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy – MIDL)เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับครูผู้สอนและนักการศึกษาที่ต้องการเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อฯ ให้กับนักเรียน โดยผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกันได้ Download ...

จัดพิมพ์โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Download ...