เกี่ยวกับเรา/About us
16537
page-template-default,page,page-id-16537,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

C Click เป็นเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดทำขึ้นโดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” หรือ สสย. ภายใต้ “มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน” (พ.ศ. 2559) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีพัฒนาการ มาจากความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนปัจจุบันเติบโตเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นบนเส้นทางสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

C Click is a resources about media, digital and information literacy. The website is run by the “Child and Youth Media Institute” (CYMI) under “Child and Youth Media Foundation” (2016) which is a non-profit organization working on child and youth development. The organization evolved from the collaboration between the Foundation for Child Development and the Thai Health Promotion Foundation (Sorsorsor), the two foundations have been working together on Media for the Development of Youth Health Program since 2006. Up to the present, the Child and Youth Media Institute has determined to stay on the path that creates conducive environment for child and youth education.


ความฝันของเรา / Our dreams

สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเด็ก เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ มีพื้นที่ที่ได้ใช้พลังสร้างสรรค์ และพลังการสื่อสารที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

The Thai society will become a society that support child rights and youth can participate in every dimension of social life. Children and youth have the space to create and communicate for the better of our society.


ความตั้งใจ / Resolutions

เสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการใช้สื่อสร้างสรรค์และการเรียนรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสื่อ พื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมและร่วมมือกับกลุ่ม /หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดนโยบาย

We implant life skills for children and youth through activities and processes of creative media and media literacy and we foster creative space. We work to create environment conducive to learning and participation of children, youth and their families. We develop and distribute knowledge on innovation, media, creative spaces and support and collaborate with other groups and organizations for policy development.


แนวคิดโลโก้ C Click / Behind the logo

C Click ออกแบบมาในสไตล์ Minimal เรียบง่าย แต่มีความซุกซน พร้อมที่จะสร้างและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยได้แรงบันดาลใจจากการนำสัญลักษณ์มือที่ทำท่า OK, ดวงตา และรอยยิ้มของเด็ก เยาวชน มาผสมผสานกันให้เกิดความร่วมสมัยและกลายเป็นเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์องค์ความรู้เท่าทันสื่อให้เข้ากับคนยุคเจนซี พร้อมแล้ว คลิ๊ก!

C Click logo The logo is minimal but energetic, reflecting the readiness to create and learn new things. It was inspired by the OK hand gesture, the eyes and the smiles of children and youth, all combined to create the sense of contemporariness and the website that responds to the needs of media literacy of the Gen Z. If you are ready, CLICK!