เกี่ยวกับเรา

C Click เป็นเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จัดทำขึ้นโดย “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” หรือ สสย. ภายใต้ “มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน” (พ.ศ. 2559) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีพัฒนาการ มาจากความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนปัจจุบันเติบโตเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นบนเส้นทางสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

ความฝันของเรา

สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเด็ก เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ มีพื้นที่ที่ได้ใช้พลังสร้างสรรค์ และพลังการสื่อสารที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น


ความตั้งใจ

เสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการใช้สื่อสร้างสรรค์และการเรียนรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนและครอบครัว พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสื่อ พื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมและร่วมมือกับกลุ่ม /หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดนโยบาย


คณะกรรมการมูลนิธิฯ (2559-2562)

นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

ประธาน

น.ส.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์

น.ส.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์

รองประธาน

น.ส.สุคนธจิต วงษ์เผือก

น.ส.สุคนธจิต วงษ์เผือก

กรรมการ

นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ

กรรมการ

นางไขแสง ศักดา

นางไขแสง ศักดา

กรรมการ

น.ส.ลักษมี คงลาภ

น.ส.ลักษมี คงลาภ

เลขานุการ

ร.ต.กฤตวิทย์ สุรชวาลา

ร.ต.กฤตวิทย์ สุรชวาลา

เหรัญญิก

ทีมงาน สสย.

เข็มพร วิรุณราพันธ์

เข็มพร วิรุณราพันธ์

ผู้จัดการ

ศศิกานท์ พืชขุนทด

ศศิกานท์ พืชขุนทด

รองผู้จัดการ

สุธาทิพ ลาภสมทบ

สุธาทิพ ลาภสมทบ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

รัตนา ปานกลิ่น

รัตนา ปานกลิ่น

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย

สิริมาภรณ์  คุ้มทุกข์

สิริมาภรณ์ คุ้มทุกข์

เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะ

จรีภรณ์  เทพเงิน

จรีภรณ์ เทพเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน

จารี นัสฐาน

จารี นัสฐาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน