คำสำคัญ : "พลเมือง"

(พบทั้งหมด 8 รายการ)
ทำไมพลเมืองประชาธิปไตยต้องรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
 • Admin
 • 20 / 11 / 16

ทำไมพลเมืองประชาธิปไตยต้องรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

พัฒนาการของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และได้เคลื่อนเข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม (Convergent Media) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิ... อ่านต่อ →

การรู้เท่าทันสื่อฯ คืออะไร
 • Admin
 • 20 / 11 / 16

การรู้เท่าทันสื่อฯ คืออะไร

 M การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) สมรรถนะในการใช้สื่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ และเข้าใจในรูปแบบของสื่อ และเทคนิคต่างๆ ที่สื่อใช้ในการสร้าง ผลกระทบต่อผู้รับสื่อและความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ประเม... อ่านต่อ →

คุณลักษณะของพลเมือง
 • Admin
 • 20 / 11 / 16

คุณลักษณะของพลเมือง

 ลักษณะของพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล พลเมืองที่มีสมรรถนะในการเข้าถึง  เข้าใจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ตีความ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ประเมินประโยชน์และโทษ เลือกรับ ใช้ประโยชน์ และสร... อ่านต่อ →

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อฯกับพลเมือง 3 แบบ
 • Admin
 • 20 / 11 / 16

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อฯกับพลเมือง 3 แบบ

โครงสร้างของกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 3 แบบ ประกอบด้วย 1. พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าถึงสื่อ แหล่งสารสนเทศ และสื่อดิจิทัล... อ่านต่อ →

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ
 • Admin
 • 20 / 11 / 16

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ

 แบบที่ 1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ คุณค่า ความน่าเชื่อถือ ผลกระทบของสื่อ กลั่นกรอง เลือกสรร ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ร้องเรียนใ... อ่านต่อ →