งานวิจัย
-1
archive,category,category-76,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

ผู้เขียน: ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ Download ...

หนังสือเรื่อง “เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล” เป็นการเรียบเรียงมุมมอง แนวคิดและข้อเสนอของกลุ่มคนที่เห็นว่า ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้กับประชาชน ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างพลังจาก “ผู้ใช้เน็ต” สู่การเป็น “พลเมือง” ที่มีอำนาจในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง หนังสือแบ่งออกเป็น 10 บท ได้แก่ บทแรก : MIDL กับการสร้างพลเมือง บทที่สอง: จากผู้ใช้เน็ต สู่พลเมืองดิจิทัลบทที่สาม: พลเมืองกับการเท่าทันรัฐและเอกชนบทที่สี่: เท่าทัน “ข่าวปลอม” ในยุคหลังความจริงบทที่ห้า: การใช้ MIDL ประสบการณ์ในการศึกษาของไทยและสหรัฐอเมริกาบทที่หก: พลังพลเมืองเพื่อสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมบทที่เจ็ด: วิดีโอออนไลน์ พื้นที่สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่บทที่แปด: เฟซบุ๊ก บทสนทนาของพลเมืองบทที่เก้า: รณรงค์ในโลกออนไลน์จะได้ผลอะไรบทที่สิบ: บทบาทองค์กรกำกับดูแลนโยบายสื่อ โดย โสภิดา วีรกุลเทวัญ จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Download ...

การจัดทำ Fact Sheet ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ (Digital Intelligence: DQ) และการศึกษาการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น โดย ผศ.ลักษมี คงลาภ, อ.อัปสร เสถียรทิพย์, ดร.สรานนท์ อินทนนท์, นางพลินี เสริมสินสิริ และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) Download ...

รายงานผลการศึกษาโครงการจัดทำคู่มือสิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์ โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) Download ...

การศึกษาความรุนแรงทางโซเชียลมีเดียและการรับรู้ของวัยรุ่น โดย อ.อัปสร เสถียรทิพย์ และคณะ Download ...

เขียนโดย : อาจารย์เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว นักวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ISBN : 978-616-7309-02-6 พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2552 จำนวน : 1,000 เล่ม Download ...

การวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์ ปี 2551 งานวิจัยโดย ผศ.ลักษมี คงลาภ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิต สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน Download ...