คู่มือกิจกรรม – สำหรับนักการศึกษา
-1
archive,category,category-75,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

คู่มือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเครือข่ายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูประจำการและนักศึกษาครูจังหวัดอุดรธานีเพื่อพัฒนาสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของผู้เรียน โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือDownload ...

ชุดกิจกรรมการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy – MIDL)เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับครูผู้สอนและนักการศึกษาที่ต้องการเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อฯ ให้กับนักเรียน โดยผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกันได้ Download ...

จัดพิมพ์โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Download ...