เพื่อนร่วมทาง

การขับเคลื่อนงานด้านเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลฯ หลากหลายกลุ่ม หลากหลายองค์กรต่างต้องร่วมมือกันสนับสนุนองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้สื่ออย่างเท่าทันทั้งในโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนจริง ตลอดเส้นทางงานเท่าทันสื่อ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนได้ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับเพื่อนเครือข่ายภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างสรรค์และผลักดันองค์ความรู้ไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น