• Admin
  • 01 / 12 / 16
  • อ่านแล้ว 1518 ครั้ง

หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อผ่านแนวคิด 3 ดี

หลักสูตร:  การพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็ก เยาวชน เพื่อสร้างชุมชน 3 ดี

ระยะเวลาอบรม:  3 วัน

กลุ่มเป้าหมาย:  เด็กและเยาวชน  อายุระหว่าง 12-22 ปี 

เนื้อหา:

  1. สร้างความรู้ เสริมความเข้าใจ ในการออกแบบการทำงานของตัวเองผ่านเครื่องมือแผนที่ชุมชน
  2. การรู้เท่าทันสื่อ
  3. การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
  4. การแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านเด็กและเยาวชน


training-02.jpg#asset:484

บทความก่อนหน้า

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น