• Admin
  • 01 / 12 / 16
  • อ่านแล้ว 1595 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตร: การพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) สำหรับครูกับการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ระยะเวลาอบรม:  3 วัน

กลุ่มเป้าหมาย:  ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา นักการศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย 

เนื้อหา:

  1. เติมความรู้สถานการณ์สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล และความเป็นพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ
  2.  อ่านความหมายของสื่อ
  3. ภาพตัวแทนอคติที่สื่อนำเสนอ
  4. เท่าทันข้อมูลผ่านการวิเคราะห์แบบเรียน
  5. Digital literacy
  6. การเชื่อมโยงของทักษะการรู้เท่าทันสื่อกับทักษะชีวิตด้านอื่นๆ 


training-01.jpg#asset:480

บทความถัดไป

หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อผ่านแนวคิด 3 ดี