เครือข่ายมองข่าว

ด้วยความที่เรื่องสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เป็นเรื่องที่อยู่รายล้อมในวิถีชีวิตของทุกคน การ “รู้เท่าทัน” จึงเปรียบเสมือนวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงได้จัดคอร์สอบรมและกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อในแต่ละประเด็นและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
  • Admin
  • 01 / 12 / 16

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตร: การพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) สำหรับครูกับการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ระยะเวลาอบรม:  3 วัน กลุ่มเป้าหมาย:  ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา นักการศึกษา และอาจารย์มหา... อ่านต่อ →

หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อผ่านแนวคิด 3 ดี
  • Admin
  • 01 / 12 / 16

หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อผ่านแนวคิด 3 ดี

หลักสูตร:  การพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็ก เยาวชน เพื่อสร้างชุมชน 3 ดี ระยะเวลาอบรม:  3 วัน กลุ่มเป้าหมาย:  เด็กและเยาวชน  อายุระหว่าง 12-22 ปี  เนื้อหา: สร้างความรู้ เสริมความเข้าใจ ในการออกแบบการทำงานของตั... อ่านต่อ →