• Admin
  • 24 / 11 / 16
  • อ่านแล้ว 739 ครั้ง

แนวทางการคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ในต่างประเทศ

child-protect.png#asset:503

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

บทความก่อนหน้า

รู้ทันสื่อ

บทความถัดไป

ตัวอย่างสื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมเรียนรู้เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อไอซีที