สื่อแนะนำ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ผลิต และรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

Inclusive Cities in your eyes
  • Admin
  • 08 / 11 / 18

Inclusive Cities in your eyes

รับฟังมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ inclusive cities จากผู้ขับเคลื่อนโครงการเนื่องในวันสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ (MIDL Week 2018) MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคนคลิ๊กเพื่อรับชมVDO... อ่านต่อ →

โครงการ Storytellers in Journey นักเล่าเรื่องในที่อื่น
  • Admin
  • 08 / 11 / 18

โครงการ Storytellers in Journey นักเล่าเรื่องในที่อื่น

โดย คุณอินทิรา วิทยสมบูรณ์ สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายการศึกษาทางเลือก หนึ่งในโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคนคลิ๊... อ่านต่อ →

MIDL for Inclusive Cites คืออะไร? : คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์
  • Admin
  • 08 / 11 / 18

MIDL for Inclusive Cites คืออะไร? : คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) “MIDL เป็นทักษะและเป็นเครื่องมือให้เราในฐานะพลเมืองไปการสร้างการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็น... อ่านต่อ →

โครงการสำรวจเมืองชำเลืองย่าน
  • Admin
  • 08 / 11 / 18

โครงการสำรวจเมืองชำเลืองย่าน

“สิ่งที่เป็นปัญหาสาธารณะของเมือง ต้องอาศัยการคิดวิพากษ์ข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ต้องมีการติดอาวุธเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วม เราจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการใช้สื่อเพื่อสร้างกา... อ่านต่อ →

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพลังพลเมือง ขยับ (นคร) สกล
  • Admin
  • 08 / 11 / 18

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพลังพลเมือง ขยับ (นคร) สกล

“..สกลนครถูกกำหนดให้เป็นเมืองที่มี position หลายแบบ แต่คำถามก็คือ เราไม่เคยถามคนสกลนครเลยว่าอยากให้สกลนครเป็นเมืองแบบไหน... MIDL Week คือพื้นที่เปล่งเสียงช่วยเสริมพลังให้คนสกลนครสื่อสารเพื่อกำหนดชะตาช... อ่านต่อ →