สื่อแนะนำ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ผลิต และรวบรวมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในประเด็นดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

ด้านเท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

  • - MIL Thailand (แหล่งเรียนรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศแห่งประเทศไทย)
  • milthailand.org →
  • - NAMLE (National Association for Media Literacy Education)
  • namle.net →

ด้านพลเมืองประชาธิปไตย

  • - ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
  • www.thaiciviceducation.org →