• Admin
 • 23 / 11 / 16
 • อ่านแล้ว 893 ครั้ง

สิทธิของเรา อย่าให้สื่อมวลชนมาละเมิด

581111_media.jpg#asset:233

ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการสื่อสาธารณะ ได้โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ค Time Chuastapanasiri ว่าบ่อยครั้งที่สื่อมวลชนละเมิดเราในงานข่าว ประชาชนอย่างเราต้องรู้กฎหมายนะครับ ว่านี่คือ สิทธิของเราที่สื่อมวลชนจะไม่สามารถมาละเมิดได้  พร้อมชวนคนมาสร้างความรับรู้ใหม่ หวังเพื่อสื่อมวลชนทั้งหลาย ยกระดับคุณภาพวิชาชีพตนเอง ด้วยการเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีของประชาชน อย่าละเมิดสิทธิของประชาชนเลย

 1. เราในฐานะเด็กและเยาวชน : สิทธิเด็กที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง อัตลักษณ์ และไม่หาประโยชน์จากเด็ก
 2. เราในฐานะผู้ป่วย/คนไข้ : ห้ามละเมิดข้อมูลส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลการแพทย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 3. เราในฐานะเหยื่อ/ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ : ห้ามละเมิดอัตลักษณ์ ข้อมูลส่วนตัว และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 4. เราในฐานะผู้ต้องหา : ห้ามละเมิดสิทธิส่วนตัว อัตลักษณ์ เกียรติยศศักดิ์ศรี กระบวนการยุติธรรม
 5. เราในฐานะบุคคลสาธารณะ : เรามีสิทธิในความเป็นส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 6. เราในฐานะบุคคลธรรมดา : เรามีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ชื่อเสียงเกียรติยศ และข้อมูลข่าวสารราชการ
 7. เราในฐานะเพศสภาพ/เพศวิถี : สิทธิในเพศ/เพศสภาพ ต้องไม่ถูกตีตราประทับเหมารวมเชิงลบ
 8. เราในฐานะชาติพันธุ์ : สิทธิชุมชน สิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน ไม่ถูกดูถูกเหยียดหยามในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 9. เราในฐานะประชาชนแหล่งข่าว : สิทธิที่ปฏิเสธการให้ข้อมูลสื่อ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองปลอดภัยจากสื่อ
 10. เราในฐานะผู้บริโภค : ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เป็นธรรม ไม่ชักชวนชี้นำอคติและต่ำรสนิยมอันหยาบคาย

ภาพประกอบจาก internet

บทความถัดไป

มองข่าวสะท้อนสื่อในปี 2558