สาระความรู้ – สำหรับนักการศึกษา
16813
page-template-default,page,page-id-16813,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

สาระความรู้สำหรับนักการศึกษา

บทสัมภาษณ์: LGBT กับคนทางการศึกษา ต่อการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์

บทสัมภาษณ์ ครูนำโชค อุ่นเวียง ครูสังคมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทำไมสื่อไทยชอบนำเสนอ LGBT ในภาพตัวแทนของความตลก เป็นผู้สร้างสีสัน ให้เสียงหัวเราะ คุณมีมุมมมองในประเด็นนี้อย่างไร? การนำเสนอของสื่อที่ทำให้คนกลุ่มนี้เป็นภาพของความตลกพบในยุคแรก ๆ ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก แต่ปัจจุบันเมื่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม LGBT เปลี่ยนไป ด้วยความสามารถต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ ...
Read More

ทำไมพลเมืองประชาธิปไตยต้องรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

พัฒนาการของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และได้เคลื่อนเข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม (Convergent Media) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต การสื่อสาร และการเรียนรู้ของผู้คนในสังคม จากข้อมูลของ Internet World Stats ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสามพันกว่าล้านคน ...
Read More

การรู้เท่าทันสื่อฯ คืออะไร

M การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) สมรรถนะในการใช้สื่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ และเข้าใจในรูปแบบของสื่อ และเทคนิคต่างๆ ที่สื่อใช้ในการสร้าง ผลกระทบต่อผู้รับสื่อและความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ประเมิน และสร้างสื่อในหลากหลายรูปแบบได้ I การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) สมรรถนะในการประเมิน เลือกใช้และสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบ และรวมถึงความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในความหมายเชิงจริยธรรม D ...
Read More

คุณลักษณะของพลเมือง

ลักษณะของพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล พลเมืองที่มีสมรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ตีความ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ประเมินประโยชน์และโทษ เลือกรับ ใช้ประโยชน์ และสร้างสรรค์สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจรัฐ ทุน สื่อ ตลอดจนบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่เคารพสิทธิและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่หลากหลายได้อย่างรับผิดชอบ ...
Read More

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อฯกับพลเมือง 3 แบบ

โครงสร้างของกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 3 แบบ ประกอบด้วย 1. พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าถึงสื่อ แหล่งสารสนเทศ และสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย มีทักษะวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ คุณค่าสื่อ ข่าวสาร เลือกรับและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัว อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ ...
Read More

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ

แบบที่ 1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลายวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ คุณค่า ความน่าเชื่อถือ ผลกระทบของสื่อกลั่นกรอง เลือกสรร ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวร้องเรียนให้มีการแก้ไขเมื่อได้รับผลกระทบโดยตรง แบบที่ 2 พลเมืองที่มีส่วนร่วม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อประเภทต่างๆ สามารถเข้าถึงสื่อที่มีคุณภาพมากขึ้นสร้างสื่อได้ ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่มรวมกลุ่มร้องเรียนให้มีการแก้ไขสื่อไม่เหมาะสม แบบที่ 3 พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม เข้าใจระบบ ...
Read More