วิดีโอ
16871
page-template-default,page,page-id-16871,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

วิดีโอ

MIDL Week 2018: บทสัมภาษณ์ คุณสุรนาถ แป้นประเสริฐ

"เมืองทำหน้าที่ให้บริการกับคนทุกคน ต้องเปิดโอกาสคนได้ใช้พื้นที่เมืองในวิถีชีวิตประจำวัน เราเคยคาดหวังว่าเด็ก ๆ ต้องเดินไปโรงเรียนได้.... การเป็น smart cities ทำให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้า แต่คนจะมีความสุขได้ส่วนหนึ่งมาจากการใช้ร่างกายทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การปั่นจักรยานไปตลาดหรือปั่นจักรยานไปโรงเรียนได้ ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น" บทสัมภาษณ์ สุรนาถ แป้นประเสริฐ ผู้ใช้งานศิลปะเพื่อเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงในชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โครงการบางกอกนี้ดีจังจากงาน MIDL Week 2018: ...
Read More

Inclusive Cities in your eyes

รับฟังมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับ inclusive cities จากผู้ขับเคลื่อนโครงการเนื่องในวันสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ (MIDL Week 2018) MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน ...
Read More

โครงการ Storytellers in Journey นักเล่าเรื่องในที่อื่น

โดย คุณอินทิรา วิทยสมบูรณ์ สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายการศึกษาทางเลือก หนึ่งในโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน ...
Read More

MIDL for Inclusive Cites คืออะไร? : คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) “MIDL เป็นทักษะและเป็นเครื่องมือให้เราในฐานะพลเมืองไปการสร้างการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อย คนที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ ถ้าเราสามารถใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์ในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในระดับเมืองได้ นั่นคือคุณค่าของ MIDL ในการสร้างเมืองของทุกคน หรือ Inclusive Cities ” ...
Read More

โครงการสำรวจเมืองชำเลืองย่าน

“สิ่งที่เป็นปัญหาสาธารณะของเมือง ต้องอาศัยการคิดวิพากษ์ข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ต้องมีการติดอาวุธเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วม เราจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมือง” มุมมองของคุณต่อ อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ โครงการสำรวจเมืองชำเลืองย่าน หนึ่งในโครงการที่ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities สร้างเมืองของทุกคน จัดโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ...
Read More

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อพลังพลเมือง ขยับ (นคร) สกล

“..สกลนครถูกกำหนดให้เป็นเมืองที่มี position หลายแบบแต่คำถามก็คือเราไม่เคยถามคนสกลนครเลยว่าอยากให้สกลนครเป็นเมืองแบบไหน... MIDL Week คือพื้นที่เปล่งเสียงช่วยเสริมพลังให้คนสกลนครสื่อสารเพื่อกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้... ” มุมมองของ อ.พสุธา โกมลมาลย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนสัปดาห์รู้เท่าทันสื่อ MIDL Week 2018: MIDL for Inclusive Cities ...
Read More
Loading...