ชุดความรู้สำหรับครู

“โรงเรียนคือสังคมจำลอง” ในฐานะพลเมืองของสังคมจำลองนี้ผู้เรียนจึงควรมีโอกาสได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย มีเสรีภาพในการคิดและแสดงออก ฝึกการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนจึงควรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ซึ่งเป็นสมรรถนะพื้นฐานของการสร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

คู่มือมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • Admin
  • 23 / 04 / 19

คู่มือมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดพิมพ์โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับ... อ่านต่อ →

การพัฒนาช่วงวัย 1-5 ปี (ปฐมวัย)
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

การพัฒนาช่วงวัย 1-5 ปี (ปฐมวัย)

มิติการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมือง ตามช่วงวัย 1-5 ปี แบ่ง ออกเป็น การรู้จักตนเองและทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในยุคสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  และการอยู่ร่วมกันในสังคม... อ่านต่อ →

การพัฒนาช่วงวัย 6-12 (ประถมศึกษา)
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

การพัฒนาช่วงวัย 6-12 (ประถมศึกษา)

มิติการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมือง ตามช่วงวัย 6-12 ปี แบ่ง ออกเป็น การรู้จักตนเองและทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในยุคสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  และการอยู่ร่วมกันในสังคม... อ่านต่อ →

การพัฒนาช่วงวัย 13-18 (มัธยม)
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

การพัฒนาช่วงวัย 13-18 (มัธยม)

มิติการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมือง ตามช่วงวัย 13-18 ปี แบ่ง ออกเป็น การรู้จักตนเองและทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในยุคสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  และการอยู่ร่วมกันในสังค... อ่านต่อ →

การพัฒนาช่วงวัย 18-25 (มหาลัย)
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

การพัฒนาช่วงวัย 18-25 (มหาลัย)

มิติการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมือง ตามช่วงวัย 18-25 ปี แบ่งออกเป็น การรู้จักตนเองและทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในยุคสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  และการอยู่ร่วมกันในสังค... อ่านต่อ →