ชุดความรู้สำหรับครู

“โรงเรียนคือสังคมจำลอง” ในฐานะพลเมืองของสังคมจำลองนี้ผู้เรียนจึงควรมีโอกาสได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย มีเสรีภาพในการคิดและแสดงออก ฝึกการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนจึงควรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ซึ่งเป็นสมรรถนะพื้นฐานของการสร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

คู่มือมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • Admin
  • 23 / 04 / 19

คู่มือมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดพิมพ์โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับ... อ่านต่อ →

คลิกแจ้งเมื่อพบสื่อลามกเด็กบนสื่อออนไลน์
  • Admin
  • 01 / 03 / 17

คลิกแจ้งเมื่อพบสื่อลามกเด็กบนสื่อออนไลน์

ร่วมกันคลิกแจ้งเมื่อพบสื่อลามกเด็กบนสื่อออนไลน์ผ่าน www.thaihotline.org โดยการทำงานของเครือข่ายฮอตไลน์ที่มีอยู่ใน 45 ประเทศทั่วโลก จะช่วยกันนำสื่อดังกล่าวออกจากระบบ ลดการทำร้ายเหยื่อซ้ำ รวมทั้งยังช่วย... อ่านต่อ →