ชุดความรู้สำหรับครู

“โรงเรียนคือสังคมจำลอง” ในฐานะพลเมืองของสังคมจำลองนี้ผู้เรียนจึงควรมีโอกาสได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย มีเสรีภาพในการคิดและแสดงออก ฝึกการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย การจัดการศึกษาภายในโรงเรียนจึงควรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ซึ่งเป็นสมรรถนะพื้นฐานของการสร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

การเติบโตมากับโลกออนไลน์
  • Admin
  • 01 / 03 / 17

การเติบโตมากับโลกออนไลน์

รายงานฉบับใหม่ของยูนิเซฟและอิปโซส์ซึ่งมีชื่อว่า "ภัยอันตรายและความเป็นไปได้: การเติบโตมากับโลกออนไลน์" เปิดเผยว่า วัยรุ่นวัย 18 ปี จำนวน 8 ใน 10 คนเชื่อว่าเด็กและเยาวชนกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกคุก... อ่านต่อ →