งานศึกษาและวิจัย

รวบรวมองค์ความรู้ในงานเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ทั้งในส่วนของงานศึกษาและงานวิจัยในแต่ละประเด็น เพื่อเป็นความรู้เชิงวิชาการให้กับผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานด้านนี้รวมไปถึงสามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนางานเท่าทันสื่อต่อไป

กำลังแสดงข้อมูลของปี 2552

(พบทั้งหมด 2 รายการ)
จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก

เขียนโดย : อาจารย์เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว นักวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ISBN : 978-616-7309-02-6 พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2552 จำนวน : 1,000 เล่ม

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแล้ว : 2539 ครั้ง
จอตู้ต่างแดน
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

จอตู้ต่างแดน

โดย ดร. นฤมล รื่นไวย์ ISBN 978-616-7309-13-2พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2552 จำนวน 1,000 เล่ม

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแล้ว : 1026 ครั้ง