งานวิจัย
16832
page-template-default,page,page-id-16832,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

งานวิจัย

เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล

หนังสือเรื่อง “เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล” เป็นการเรียบเรียงมุมมอง แนวคิดและข้อเสนอของกลุ่มคนที่เห็นว่า ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้กับประชาชน ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างพลังจาก “ผู้ใช้เน็ต” สู่การเป็น “พลเมือง” ที่มีอำนาจในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง หนังสือแบ่งออกเป็น 10 บท ได้แก่ บทแรก : MIDL กับการสร้างพลเมือง ...
Read More

Fact Sheet ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ และการศึกษาการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น

การจัดทำ Fact Sheet ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ (Digital Intelligence: DQ) และการศึกษาการรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น โดย ผศ.ลักษมี คงลาภ, อ.อัปสร เสถียรทิพย์, ดร.สรานนท์ อินทนนท์, นางพลินี เสริมสินสิริ และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) Download ...
Read More

โครงการจัดทำคู่มือสิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์

รายงานผลการศึกษาโครงการจัดทำคู่มือสิทธิเด็กกับแนวทางปกป้องเด็กจากสื่อออนไลน์ โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) Download ...
Read More

การศึกษาความรุนแรงทางโซเชียลมีเดียและการรับรู้ของวัยรุ่น

การศึกษาความรุนแรงทางโซเชียลมีเดียและการรับรู้ของวัยรุ่น โดย อ.อัปสร เสถียรทิพย์ และคณะ Download ...
Read More

จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก

เขียนโดย : อาจารย์เสาวนีย์ ฉัตรแก้ว นักวิจัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ISBN : 978-616-7309-02-6 พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2552 จำนวน : 1,000 เล่ม ...
Read More
Loading...