ความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

ชุดความรู้สมรรถนะ (Competency) ที่ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนของความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม ได้ด้วยตนเอง

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

[Fact sheet] การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)
  • Admin
  • 17 / 10 / 18

[Fact sheet] การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)

เขียนและเรียบเรียง : ดร.สรานนท์  อินทนนท์ บรรณาธิการ : เข็มพร วิรุณราพันธ์, ลักษมี คงลาภ โลกดิจิทัลได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันในหลายๆ ด้าน เช่น วิธีการติดต่อกับเพื่อนและคนรู้จัก การทำธุรก... อ่านต่อ →

[Fact sheet] การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)
  • Admin
  • 17 / 10 / 18

[Fact sheet] การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)

เขียนและเรียบเรียง : ดร.สรานนท์  อินทนนท์ บรรณาธิการ : เข็มพร วิรุณราพันธ์, ลักษมี คงลาภ การรู้เท่าทันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและใส่ใจไม่ว่าจะเ... อ่านต่อ →

[Fact sheet] ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)
  • Admin
  • 17 / 10 / 18

[Fact sheet] ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)

เขียนและเรียบเรียง : ดร.สรานนท์  อินทนนท์ บรรณาธิการ : เข็มพร วิรุณราพันธ์, ลักษมี คงลาภ ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะทำใ... อ่านต่อ →

[Fact sheet] การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)
  • Admin
  • 17 / 10 / 18

[Fact sheet] การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)

เขียนและเรียบเรียง : ดร.สรานนท์  อินทนนท์ บรรณาธิการ : เข็มพร วิรุณราพันธ์, ลักษมี คงลาภ การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่พลเมืองประชาธิปไตยควรเรียนรู้และทำความเข้าใจ... อ่านต่อ →

MIDL for Kids
  • Admin
  • 15 / 08 / 18

MIDL for Kids

การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับเด็กปฐมวัย เขียนและเรียบเรียง โดย ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ จัดพิมพ์และเผยแพร่ โดย มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด... อ่านต่อ →