• Admin
  • 17 / 10 / 18
  • อ่านแล้ว 9764 ครั้ง

[Fact sheet] ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)

ปก-02.jpg#asset:1072

เขียนและเรียบเรียง : ดร.สรานนท์  อินทนนท์

บรรณาธิการ : เข็มพร วิรุณราพันธ์, ลักษมี คงลาภ

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายของชีวิตดิจิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ 

ดาวน์โหลด PDF

บทความก่อนหน้า

[Fact sheet] การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)

บทความถัดไป

[Fact sheet] การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)