• Admin
  • 17 / 10 / 18
  • อ่านแล้ว 1525 ครั้ง

[Fact sheet] การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)

ปก-03.jpg#asset:1076

เขียนและเรียบเรียง : ดร.สรานนท์  อินทนนท์

บรรณาธิการ : เข็มพร วิรุณราพันธ์, ลักษมี คงลาภ

การรู้เท่าทันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและใส่ใจไม่ว่าจะเป็น เด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการปลูกฝังให้รู้จักป้องกันตัวเอง  พ่อแม่และโรงเรียนควรจะเข้าใจในการให้คำปรึกษา และภาคเอกชนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบกติกาการใช้สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสามารถจัดการปัญหาเบื้องต้นได้หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น มีรายงานสำรวจหลายชิ้นบ่งบอกว่า ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา สถิติของการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ

ดาวน์โหลด PDF

บทความก่อนหน้า

[Fact sheet] การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)

บทความถัดไป

[Fact sheet] ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)