• Admin
  • 04 / 12 / 18
  • อ่านแล้ว 192 ครั้ง

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

quote_use_MIDL2018-02.jpg#asset:1123


หลังชมภาพยนตร์สารคดี Human Scale ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังเมืองที่สั่นสะเทือนวงการสถาปนิกไปทั่วโลก

กับโจทย์ใหม่ที่ว่าด้วยการออกแบบพื้นที่ที่ต้องมีการนับรวมชีวิตประจำวันของคนในเมืองเข้าไปด้วย ได้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นที่พบจากภาพยนตร์

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ให้มุมมองที่สำคัญไว้ว่า การสร้างให้เห็นเป็นตัวอย่าง เป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง หากเราเปิดมุมมองให้คนเกิดความรู้สึกร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ก็จะช่วยให้เขาสามารถลุกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงเมืองได้

#MIDLWEEK2018 #MIDLforInclusiveCities#Inclusivecity

บทความก่อนหน้า

ประเภทของการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

บทความถัดไป

เสียงสะท้อนจากมุมมองคนทำงานขับเคลื่อน MIDL