ความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

ชุดความรู้สมรรถนะ (Competency) ที่ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนของความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม ได้ด้วยตนเอง

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)  กับพลเมือง 3 แบบ
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ

 แบบที่ 1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย เข้าใจความต้องการของตนเองในการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ คุณค่า ความน่าเชื่อถือของข่าวสารและแหล่งสารสนเ... อ่านต่อ →