ความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

ชุดความรู้สมรรถนะ (Competency) ที่ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนของความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม ได้ด้วยตนเอง

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

เสียงสะท้อนจากมุมมองคนทำงานขับเคลื่อน MIDL
 • Admin
 • 21 / 11 / 18

เสียงสะท้อนจากมุมมองคนทำงานขับเคลื่อน MIDL

เสียงสะท้อนจากมุมมองคนทำงานขับเคลื่อนการใช้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงในระดับเมือง จากงาน MIDL Week 2018: MIDL forInclusive Cities สร้างเมืองของทุก... อ่านต่อ →

เสียงสะท้อนจาก "Talk...จุดประกายท้าทายความคิด"
 • Admin
 • 21 / 11 / 18

เสียงสะท้อนจาก "Talk...จุดประกายท้าทายความคิด"

เสียงสะท้อนจากมุมมองคนทำงานขับเคลื่อนการใช้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงในระดับเมือง  "Talk...จุดประกายท้าทายความคิด" จากงาน MIDL Week 2018: MIDL for... อ่านต่อ →

กรอบแนวคิด MIDL
 • Admin
 • 26 / 10 / 18

กรอบแนวคิด MIDL

จัดทำโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education) คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด... อ่านต่อ →

MIDL for Kids
 • Admin
 • 15 / 08 / 18

MIDL for Kids

การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับเด็กปฐมวัย เขียนและเรียบเรียง โดย ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ จัดพิมพ์และเผยแพร่ โดย มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด... อ่านต่อ →

การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ
 • Admin
 • 20 / 11 / 16

การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) กับพลเมือง 3 แบบ

แบบที่ 1 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัล แทคโนโลยีที่หลากหลาย รู้และตัดสินใจได้ในเรื่องความปลอดภัย การใช้เวลา กฎระเบียบ สิทธิส่วนบุคคล วิเคราะห์เนื้อหา เลือกสรร นำมาใช้ให้เกิดประโย... อ่านต่อ →