ความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

ชุดความรู้สมรรถนะ (Competency) ที่ครอบคลุมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนของความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม ได้ด้วยตนเอง

เลือกหัวข้อที่ต้องการ

“พลังของผู้หญิง ร่วมกันเปิดโปงการคุกคามทางเพศ”
  • Admin
  • 25 / 07 / 18

“พลังของผู้หญิง ร่วมกันเปิดโปงการคุกคามทางเพศ”

#Metoo “พลังของผู้หญิง ร่วมกันเปิดโปงการคุกคามทางเพศ” ข้อมูลชุด “พลเมืองดิจิทัลกับการสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคม” จากหนังสือเท่าทันสื่อ : อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล โดย โสภิดา วีรกุลเทวัญ จัดพิมพ์โดย สถ... อ่านต่อ →

ทำไมพลเมืองประชาธิปไตยต้องรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

ทำไมพลเมืองประชาธิปไตยต้องรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

พัฒนาการของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และได้เคลื่อนเข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม (Convergent Media) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิ... อ่านต่อ →

การรู้เท่าทันสื่อฯ คืออะไร
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

การรู้เท่าทันสื่อฯ คืออะไร

 M การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) สมรรถนะในการใช้สื่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ และเข้าใจในรูปแบบของสื่อ และเทคนิคต่างๆ ที่สื่อใช้ในการสร้าง ผลกระทบต่อผู้รับสื่อและความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ประเม... อ่านต่อ →

คุณลักษณะของพลเมือง
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

คุณลักษณะของพลเมือง

 ลักษณะของพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล พลเมืองที่มีสมรรถนะในการเข้าถึง  เข้าใจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ตีความ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ประเมินประโยชน์และโทษ เลือกรับ ใช้ประโยชน์ และสร... อ่านต่อ →

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อฯกับพลเมือง 3 แบบ
  • Admin
  • 20 / 11 / 16

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อฯกับพลเมือง 3 แบบ

โครงสร้างของกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย 3 แบบ ประกอบด้วย 1. พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถเข้าถึงสื่อ แหล่งสารสนเทศ และสื่อดิจิทัล... อ่านต่อ →