• Admin
  • 05 / 07 / 17
  • อ่านแล้ว 621 ครั้ง

สื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

600705_news2.jpg#asset:829

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมมือกับ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)จัดอบรมให้ความรู้ "สื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง" 💡💉 ให้เด็กๆโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง และโรงเรียนเมืองคง จ.ศรีสะเกษ 


เพื่อให้เด็กมีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน ฉลาดซื้อ และไม่ตกเป็นเหยื่อสื่อโฆษณาเกินจริง และเด็กๆก็จะนำความรู้ไปขยายสู่ครอบครัว และชุมชนได้ด้วย😁😊🙂
เพราะการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านทำให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น 😉✌️

บทความก่อนหน้า

พ่อแม่ควรต้องระวังอะไรบ้าง_ก่อนที่จะโพสต์รูปลูกลงในอินเทอร์เน็ต

บทความถัดไป

จิตแพทย์ชี้ “อนุบาล 3 ขวบ” ต้องเน้นฝึกวินัย-รอคิว-เข้าสังคม