• Admin
  • 18 / 06 / 17
  • อ่านแล้ว 396 ครั้ง

ออกแบบแนวทางสร้างสรรค์ ชุดหนังสือนิทาน-การ์ตูนสร้างสุข ยุคเทคโน-ไอที

600618_news2.jpg#asset:812

17 มิ.ย. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) ร่วมกับ เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดและออกแบบแนวทางสร้างสรรค์ ชุดหนังสือนิทาน-การ์ตูนสร้างสุข ยุคเทคโน-ไอที หวังจัดทำหนังสือนิทาน-การ์ตูน เพื่อสื่อสารและสร้างการเรียนรู้กับเด็กตามช่วงวัยในประเด็นการฉลาดรู้ด้านสื่อ  ที่ โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู

600618_news3.jpg#asset:813

บทความก่อนหน้า

สัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ

บทความถัดไป

สสย.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล