• Admin
 • 04 / 08 / 17
 • อ่านแล้ว 760 ครั้ง

เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง​


รูปcover.jpg#asset:869


เอกสารประกอบการสัมมนางาน MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Conference on Media, Information and Digital Literacy (MIDL) for Social Justice: Empowering Citizens to Create Change) วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

 • หัวข้อ “แนวคิด  MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”                       

      โดย คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)                             

     ดูเอกสารแนบ

 • หัวข้อ “MIDL กับการศึกษาสร้างพลเมืองประชาธิปไตย”                                            

     โดย  Pam Steager, Senior Writer and Research Associate Media Education Lab       

    ดูเอกสารแนบ

 • หัวข้อ “MIDL กับการศึกษาสร้างพลเมืองประชาธิปไตย”
  โดย  Pam Steager, Senior Writer and Research Associate Media Education Lab
  ดูเอกสารแนบ
 • หัวข้อ “MIDL กับการสื่อสารและการขับเคลื่อนด้านการศึกษา”
  โดย  Pam Steager, Senior Writer and Research Associate Media Education Lab
  ดูเอกสารแนบ
 • หัวข้อ “MIDL กับการสื่อสารและการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อม”
  โดย BIG Trees Project
  ดูเอกสารแนบ
 • หัวข้อ “MIDL กับการสื่อสารและการขับเคลื่อนเรื่องอัตลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม”
  โดย  อ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์
  ดูเอกสารแนบ
 • หัวข้อ “MIDL กับการสื่อสารและการขับเคลื่อนเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม”
  โดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic women)
  ดูเอกสารแนบ
  ดูเอกสารแนบ
 • สรุปประเด็นสำคัญ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล : อานาจในมือพลเมืองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล
  ดูเอกสารแนบ
บทความก่อนหน้า

การรู้ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล MIDL: อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

บทความถัดไป

สสย.รับสมัครเพื่อนร่วมงาน!!