• Admin
  • 28 / 02 / 18
  • อ่านแล้ว 319 ครั้ง

เวทีประชุมเชิงวิชาการ MIDL (ภาคอีสาน)

28168118_957651911066024_3653705106715955192_n.jpg#asset:934

เวทีประชุมเชิงวิชาการเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและเครือข่ายดีจังอีสานตุ้มโฮม จัดเวทีประชุมเชิงวิชาการเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ของแกนนำเยาวชนอีสานตุ้มโฮมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลการศึกษาครั้งนี้มุ่งนำเสนอกลไกเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำเยาวชนอีสานตุ้มโฮม ผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวขนมีความรู้ เท่าทันสื่อ เท่าทันสถานการณ์สังคม สถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน 

คุณสุธาทิพ ลาภสมทบ เจ้าหน้าที่วิชาการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้นำเสนอสถานการณ์สื่อในปัจจุบันและความสำคัญของการเป็นพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ

คำสำคัญ

เท่าทันสื่อ MIDL

บทความก่อนหน้า

รายงาน...ชวนเด็ก 'ออกมาเล่น' หลังพบเด็กติดหน้าจอ 8 ชม.ต่อวัน

บทความถัดไป

​สัมมนาเครือข่ายการศึกษา และ MIDL เพื่อสร้างพลเมือง