• Admin
  • 07 / 08 / 18
  • อ่านแล้ว 251 ครั้ง

"ร่วมสร้างสังคมเท่าทันสื่อฯ"

สสย.ร่วมกับศูนย์ CSPS สกว. จัดประชุมระดมความคิดเห็น "การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ในงานThailand Social Expo 2018 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้นำเสนอ "แนวคิดพลเมืองกับการรู้เท่าทันสื่อฯ" "สถานการณ์การใช้สื่อของเด็กเยาวชนไทย และสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อฯ ของพลเมืองในอนาคต" และผู้เข้าร่วมได้ระดมความคิดเห็นต่อ " ภาพฝันสังคมไทยเท่าทันสื่อฯ" เห็นควรเป็นประเด็นร่วมของสังคม ที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมสร้างสังคมเท่าทันสื่อฯ

บทความก่อนหน้า

การประชุมระดมความเห็น "มองเมืองใหม่ MIDL"

บทความถัดไป

การอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล