• Admin
  • 27 / 08 / 18
  • อ่านแล้ว 324 ครั้ง

กิจกรรม “ฉลาดรู้เท่าทันสื่อ” อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเด็กปฐมวัย

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรม “ฉลาดรู้เท่าทันสื่อ” อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเด็กปฐมวัย ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ บางลำพู กรุงเทพฯ ให้กับครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 37 ท่าน เพื่อให้ครูมีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล (MIDL) รวมถึงสามารถออกแบบกระบวนการสร้างทักษะพื้นฐานด้าน MIDL ให้กับเด็กปฐมวัย 

วิทยากรคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) ให้ความรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล (MIDL) พร้อมกับกล่าวถึงพฤติกรรม-ผลกระทบการใช้สื่อดิจิทัลของคนในสังคม 

คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ให้ความรู้ด้านการเสริมทักษะการอ่านและการเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ MIDL การสร้างความสัมพันธ์กับเด็กโดยเฉพาะครอบครัวที่เป็นรากฐานสำคัญ 

คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Hello Kids ได้สอนเทคนิคการใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ MIDL ในเด็กปฐมวัย ซึ่งมีแนวคิดสำคัญในการเสริมสร้างทักษะในเด็กปฐมวัยคือ การเข้าถึง การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ 

จากนั้นครูได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรม MIDL ในชั้นเรียน

บทความก่อนหน้า

"ปลดปล่อยผีเสื้อให้โบยบิน" เครือข่ายพัทลุงยิ้ม

บทความถัดไป

การประชุมสรุปบทเรียน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะ MIDL