• Admin
  • 10 / 07 / 18
  • อ่านแล้ว 196 ครั้ง

กิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ ในหัวข้อ “การพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล” ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท (ขอนแก่น) โดยมีครูโจ๊ก ณัฏเมธร์ ดุลคณิต และครูโอ ปราศัย เจตสันติ์ เป็นวิทยากร 

36739815_1047173632113851_2205127104159285248_n.jpg#asset:981


กิจกรรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกว่า 50 คน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์และเท่าทันสื่อ ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมคนค้นฅน ค้นหาอัตลักษณ์ตัวเอง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์กับเพื่อนๆ กิจกรรมบันไดงูที่ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อในกรณีต่างๆ กิจกรรม what’s news? แยกแยะข่าวระหว่าง -บุคคล Private (ส่วนตัว) -บุคคล Public (สาธารณะ) -ประเด็น Private (ส่วนตัว) และประเด็น Public (สาธารณะ) และกิจกรรมถอดบทเรียนนักข่าวพลเมืองเพื่อให้นักศึกษาปรับ-สร้างคุณค่าในเนื้อหางานที่ต้องการสื่อสารมากขึ้น

บทความก่อนหน้า

กิจกรรมจากค่ายพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เท่าทันสื่อ (MIDL)

บทความถัดไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้