• Admin
  • 25 / 07 / 18
  • อ่านแล้ว 201 ครั้ง

การอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และกลุ่มมานีมานะ ร่วมกันจัดการอบรมครูเพื่อการพัฒนาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) สู่ชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ “เฮือนฮ่วมแฮง” โฮมสเตย์ &วิสาหกิจชุมชน บ้านหนองบัวฮี ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีครูจากพื้นที่จ.ศรีสะเกษ 4 โรงเรียน จำนวน 50 คนเข้าร่วม 

คุณโตมร อภิวันทนากร วิทยากรการอบรม ได้ชวนผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่องการประกอบสร้างและความเป็นเจ้าของสื่อ แนวคิดเรื่องการรู้เท่าทัน ภาษาของสื่อในการสร้างความหมายทางอัตลักษณ์ ค่านิยม/มุมมอง ที่อยู่ในสารสนเทศ ความฉลาดรู้ทางดิจิตอลและร่วมกันออกแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงเรื่อง MIDL สู่โรงเรียน #สสย #มพด #มานีมานะ

บทความก่อนหน้า

"ร่วมสร้างสังคมเท่าทันสื่อฯ"

บทความถัดไป

เขย่า เขยื้อน ขยับ ขับเคลื่อนเครือข่าย ไข่ระเบิด เปิดกระบาล #3