• Admin
  • 07 / 08 / 18
  • อ่านแล้ว 252 ครั้ง

การประชุมสรุปบทเรียน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะ MIDL

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรุงเทพ ชั้น 2 โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ (ซ.วิภาวดี 64) กรุงเทพฯ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย(Thai Civic Education Center) จัดการประชุมสรุปบทเรียน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะ ภายใต้การดำเนินโครงการนักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล Media Information and Digital Literacy : MIDL จำนวน 13 โครงการ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้รับไปพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาระบบสื่อสุขภาวะต่อไป

บทความก่อนหน้า

กิจกรรม “ฉลาดรู้เท่าทันสื่อ” อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำเด็กปฐมวัย

บทความถัดไป

การประชุมระดมความเห็น "มองเมืองใหม่ MIDL"