• Admin
  • 07 / 08 / 18
  • อ่านแล้ว 262 ครั้ง

การประชุมระดมความเห็น "มองเมืองใหม่ MIDL"

ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บทความก่อนหน้า

การประชุมสรุปบทเรียน ข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะ MIDL

บทความถัดไป

"ร่วมสร้างสังคมเท่าทันสื่อฯ"