กิจกรรม/โครงการ
16830
page-template-default,page,page-id-16830,bridge-core-2.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

กิจกรรม/โครงการ

เปิดโครงการ “เด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม”

15 มี.ค. 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนจากสสส. โดยคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันฯ และ คุณเนตรดาว ยั่งยุบล หัวหน้าโครงการเด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม ร่วมด้วย ตัวแทนเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศที่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาหลายด้านอาทิ ปัญหาช่องว่างระหว่างโอกาส, การศึกษา, สัญชาติความไม่เท่าทียมในการเข้าถึงในสิทธิต่างๆ เป็นต้น เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ ...
Read More

เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล

สสย.หนึ่งในภาคีของ กสทช.ร่วมจัดสัมมนาวิชาการ "เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล" (Seminar on Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Era) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO แคนาดา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและฮ่องกง ...
Read More

MIDL: การพัฒนากรอบแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 สสย. ร่วมกับ Thai Civic Education และกสทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากรอบแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ณ โรงแรมเมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้และสร้างกรอบแนวคิดเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิตัล (Media Information and ...
Read More

การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันเป็นคณะทำงาน"ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์" ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิ.ย.2559 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ...
Read More

“คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์…มองให้มากกว่าความน่ารัก?

วันนี้(7 ก.ค.59) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ จัดงานเสวนา “คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้ลึกกว่าความน่ารัก? เพื่อสะท้อนมุมมองในการปกป้องสิทธิเด็กในสื่อสังคมออนไลน์ เริ่มด้วยการรายงานที่มาของการจัดงานและนำเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดย คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ต่อด้วยการกล่าวเปิดงานเสวนาและกล่าวถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในโลกดิจิทัล โดยคุณเข็มพร วิรุฬราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ...
Read More

ขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

สสย.ร่วมกับภาคี จัดสัมมนาขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)เริ่มด้วยกสทช. คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวเปิดงานและบทบาทของกสทช.ในการทำงานด้านเท่าทันสื่อ ต่อด้วยการนำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของMIDL กับสังคมไทย บทบาทการทำงานขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวในเชิงระบบ กลไก และการนำแนวคิดดังกล่าวสู่ระบบการศึกษา โดยคุณเข็มพร วิรุรราพันธ์ สสย. ต่อด้วยการนำเสนอกรอบแนวคิด MIDL เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ...
Read More